Nieuws


header

Trainingen

De BeHr groep Nederland verzorgt verschillende basistrainingen op het gebied van diversiteit.

Multicultureel Vakmanschap (MCV)

Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de etnische achtergrond, maar ook bijvoorbeeld om het sociaal milieu of de leeftijd. Toch moeten zij daar effectief en consistent mee om kunnen gaan.

Multicultureel Vakmanschap leert hoe om te kunnen omgaan met de vele culturen en leefstijlen in de eigen organisatie en in de samenleving. In het traject leren we professionals stil te staan bij dilemma’s in hun dagelijks werk, zodat ze bewuste keuzes leren maken gebaseerd op een eenduidige aanpak.

Naar aanleiding van de informatie die wij verkregen hebben tijdens de verkenningsfases wordt iedere training op maat gemaakt.

Interculturele Communicatie (ICC)

Radicalisering

Hoe is radicalisering te verklaren? Het feit dat mensen in Nederland niet altijd dezelfde opvattingen, cultuur en achtergronden hebben zorgt voor veel misvattingen en onbegrip. Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de etnische achtergrond, maar ook bijvoorbeeld om het sociaal milieu of de leeftijd. Toch moeten zij daarmee om kunnen gaan. Effectief en consistent.

In deze training wordt multicultureel vakmanschap en de problematiek rondom radicalisering bij elkaar gebracht omdat begrip en kennis kan bijdragen in het voorkomen en tegengaan van radicalisering.

Onderwerpen

Verschillende onderwerpen kunnen in een training aan bod komen.

 • Dilemma’s

  De dilemmatraining is een trainingsonderdeel, waarin deelnemers worden meegenomen in dilemma's van hun dagelijkse en weerbarstige praktijk. Door theorie over pluralisme te koppelen aan praktische dilemma's, krijgen deelnemers inzicht in het werken vanuit verschillende cultuurpercepties en hoe daarmee om te gaan in de professionele praktijk van hun werk. De training is gebaseerd op jarenlange ervaring en casuïstiek vanuit verschillende organisaties.

 • Out of the Box

  De training Out of the Box leert op nieuwe manieren na te denken over bestaande situaties en uitdagingen. We leven in een complexe en dynamische wereld. Als mensen hebben we allemaal een eigen denkkader. Om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden is ons eigen denkkader echter niet voldoende. Het is de kunst te leren nieuwe wegen in te slaan. De Out of the Box training geeft inzicht in onze denkpatronen en leert hoe we met nieuwe manieren van denken creatieve oplossingen en ideeën kunnen bedenken voor de uitdagingen die voor ons liggen.

 • Weerbaarheid

  Als medewerker in een organisatie met een publieke functie heeft u iedere dag weer te maken met mensen. Steeds vaker gebeurt het dat medewerkers worden geconfronteerd met spanningsvolle situaties tijdens hun werkzaamheden. Sectorbrede onderzoeken tonen aan dat ruim 61% van de medewerkers in een publieke functie gevoelens van onveiligheid en spanning kennen tijdens hun werk. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, zijn ziekteverzuim en burn-out het gevolg. Medewerkers in een publieke functie hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht dat ze in elke situatie en onder alle omstandigheden klanten rustig en op een veilige manier te woord kunnen blijven staan. Dat is echter niet altijd gemakkelijk. In de weerbaarheidstraining staat professioneel handelen in lastige situaties centraal. De training biedt achtergrondinformatie over de oorzaken van spanning, geeft inzicht in verschillende doelgroepen waar u als medewerker mee te maken krijgt en helpt u te werken aan zowel uw fysieke als uw mentale weerbaarheid.

 • Cultuur & Cultuurpercepties

 • Diversiteit in leidinggeven

 • Migratiegeschiedenis & Cultuur (Antilliaans, Chinees, Ghanees, Kaap Verdiaans, Marokkaans, Nigeriaans, Turks, etc.)

 • Netwerkontwikkeling

 • Religie (Islam en ons werk)

 • Jeugd- en Straatcultuur

  Docenten, hulpverleners, jongerenwerkers, straatcoaches en politiefunctionarissen etc. lopen in hun dagelijks werk vaak tegen het gedrag van jongeren aan dat voor hen niet altijd te begrijpen is. Er wordt een botsing ervaren tussen de eigen normen en waarden en die van de jeugd. De training straatcultuur stelt de deelnemer in staat inzicht te krijgen in de straatcultuur, de daarbij behorende mechanismen en de rol en positie van u als professional daarin. Ook leert de training verbinding te leggen met onze jeugd.

 • Bejegening Jeugd

  De training bejegening jeugd is een vervolg op de training jeugd- en straatcultuur. De training is gericht op het verbeteren van de interactie tussen de jeugd en u als professional, waarbij etnische, culturele en/of religieuze achtergrond een rol speelt. In deze training worden deelnemers getraind in het omgaan met het gedrag van de jongeren, leren deelnemers te reflecteren op het eigen gedrag en het gewenste en effectieve gedrag, met als doel de samenwerking met jeugd te verbeteren en de problematiek en overlast te reduceren. Het rendement van dit leerprogramma vertaalt zich in de verbetering van kennis, vaardigheden, houding en gedrag bij uw medewerkers.

 • Multicultureel Opsporen & Verhoren

  Dit trainingsprogramma is gericht op politieorganisaties en heeft tot doel de interactie tussen de rechercheur en zijn "klanten", met een andere culturele achtergrond, gedurende het opsporingsonderzoek te verbeteren. Deze training stelt de medewerkers in staat te reflecteren op eigen ervaringen en geeft inzicht in de problematiek rondom cultuur in het verhoor. De theoretische kennis over interculturele communicatie wordt bruikbaar gemaakt voor gebruik in het verhoren van betrokkenen met een andere culturele achtergrond. De rechercheur wordt meegenomen in nieuwe ervaringen en toepassingen van deze nieuwe kennis in het verhoor. Onze training kenmerkt zich door een pragmatische en praktijkgerichte insteek. De opgedane kennis wordt gedurende de training direct gekoppeld aan de operationele praktijk van uw medewerkers. Gedurende de training worden afwisselende werkvormen gehanteerd, zoals werkopdrachten, praktijksimulaties en behandeling van eigen ingebrachte casuïstiek. Hiermee wordt de aangeboden theorie vertaald naar de praktijk van alledag, waardoor de training een directe bijdrage kan leveren aan het handelingsarsenaal van uw medewerkers.